Pazarlama Teorisi: Gelişimi ve Değişimi

Bu kitapta pazarlama disiplininin konuşulmaya başladığı 1900’lü yılların başından itibaren hakim olan ceşitli düşünce akımları tartışılmakta ve değerlendirilmektedir.

Kitabın içerisinde emtia, pazarlama işlevleri ve kurumsal pazarlama gibi çok bilinen geleneksel akımların yanı sıra 1960’lardan sonra ortaya çıkan daha yeni akımlara da yer verilmektedir. Bu yeni akımlar arasında makro pazarlama, alıcı davranışı, pazarlama yönetimi ve sistem yaklaşımı bulunmaktadır.

Bu kitabın yazılmasının en önemli nedenlerinden biri pazarlama disiplinin uzun zamandır ihmal edilen teorisine duyulan ilgidir. Geçmişte çalışılan alanların incelenmesi ve bilinmesi araştırmacıların pazarlama alanında daha fazla ve yeni teori üretmesine vesile olacaktır. Diğer taraftan pazarlama disiplininin şu beş temel tartışma etrafında zor bir donem geçirmesi bu kitabın yazılma sebeplerindendir. Bu tartışılan konular,

  • Pazarlamanın ana (hakim) perspektifi nedir ve ne olmalıdır?
  • Pazarlama ve toplum arasında nasıl bir ilişki vardır ve nasıl bir ilişki olmalıdır?
  • Pazarlama teorisinin gerçek (etki) alanı nedir ve ne olmalıdır?
  • Pazarlama sanat mı yoksa bilim midir?
  • Gerçekten genel bir pazarlama teorisinden bahsedebilir miyiz?

Bu sorular bir taraftan pazarlama disiplini için bir kimlik krizini işaret ederken diğer yandan yenilikçi fikirler için heyecan verici fırsatların önünü açmaktadır. Bir diğer deyişle pazarlama alanında yapılan çalışmaların zenginliğinin gözler önüne serilmesi daha fazla çalışma yapılmasına imkan sağlayacaktır.


Strategic Excellence in Post-Digital Ecosystems: A B2C Perspective

The basic production of the digital economy is knowledge. As it becomes more important, traditional factors like labor and capital become less so. As technological innovation changes the nature of employment, the conversion of labor to consumption becomes increasingly difficult. E-commerce is the most important driving force of the digital economy. Using technology and information networks effectively allows brands or companies to effect rapid changes in competitive markets. The emergence of neo-consumers calls for a higher order of information exchange and interaction.

Companies must reasses their complete business processes in a holistic way to ensure market prominence in an economy driven by social networks and communication. This book deals with the new concepts determining the future path of the digital economy and aims at providing a new perspective to the field.

Kitap ile ilgili daha detaylı bilgi için: Nebraska Üniversitesi veya Lulu Books mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.


Post Modern Pazarlama

Değişim, değişim, değişim….Bir adım geri çekilip bugünden geçmişe bakınca fark edilen hızlı ve radikal değişim… İş dünyasını da etkisine alan ve oyunun kurallarının yeniden yazılmasına sebep olan değişim sonucu günümüz pazarlarına damgasını vuran üç dinamik ve bunların yol açtığı sorunlar…

Yüksek Rekabet = Müşteri kazanım zorluğu ve düşük kârlılık.

İletişim Kirliliği = Duymayan, cevap vermeyen hedef kitle.

Güçlü Tüketiciler = Hiç olmadığı kadar zor sadık kalan müşteriler.

Bu kitap, günümüz pazarlarına damgalarını vuran bu üç temel dinamiğin yaratmış olduğu problemlerin aşılmasında çok önemli role sahip iş fonksiyonlarından biri olan pazarlamaya, postmodern bir açıdan yaklaşmakta ve sorunların çözümü için üç temel stratejiden oluşan bir yol haritası sunmaktadır.

Bu kitabın değerli akademisyenler, öğrenciler ve diğer tüm okuyucular için öncelikle bilgi ve kültür kaynağı olması amaçlanmıştır. Bununla beraber, özellikle perakende sektöründeki profesyonellere ve serbest meslek sahiplerine kurumsal başarının yakalanması amacıyla bir vizyon ve yol haritası sunulması hedeflenmiştir.

Kitap ile ilgili daha detaylı bilgi için: Amazon veya Idefix mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.


Internet Ticareti

Günümüzde internet devrimi adı verilen büyük bir tarihi olay gerçekleşmektedir. Bu kitabın amacı bu tarihi olaya şahit olan bizlerin henüz başlangıç aşamasındaki bu devrimin , ne anlama geldiğini ve gelecekte iş hayatını ne şekilde etkileyeceğini anlamamız için , durumun bir fotoğrafını çekmektir. Bu gün itibarıyla internet iş hayatını hangi oranda etkilemiştir , geri dönüşü olmayan bu değişim sonucunda iş yapış süreçlerimizde ne gibi değişiklikler meydana gelecektir? Bu kitabın ana amacı bu sorulara cevap vermektir.

10 bölümden oluşan kitapta , internet üzerinde iş hayatı tüm boyutları ile ele alınmıştır. Daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olan fikirler , tartışma konuları , modeller bulunan bu kitap aynı zamanda , ülkemizde bu konuda ders kitabı eksikliği göz önünde tutularak , ders kitabı özellikleri eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. İnternet ile yeni tanışan okuyuculardan ilgili sektörlerde çalışan profesyonellere kadar geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmeyi amaçlamaktadır.

Kitap ile ilgili daha detaylı bilgi için: Pandora Kitabevi veya Kitap Yurdu mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.


The Dynamics of Sponsorship

Son yıllarda bütünleşik pazarlama iletişim stratejilerinin en yeni ve popüler üyelerinden bir tanesi etkinliklere yönelik yapılan sponsorluk çalışmalarıdır. Günümüzde sponsorluk aktiviteleri, markaların iletişim bütçelerinde oldukça önemli bir paya sahiptir .Bu eğilim, bu tür yatırımların geri dönüşüne ve finansal katkısına dair beklentileri de arttırmaktadır. Bu kitap, sponsorluk dinamiklerinin kapsamlı bir analizinin yanı sıra sponsorluk ve müşteri bazlı marka değeri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmayı ele almaktadır. Kitap, sponsorluğun müşteri odaklı marka değeri üzerinde etkisini ölçen araştırmanın detaylarını açıklamakta ve araştırma sonuçları ile birlikte marka yöneticileri için önerileri ortaya koymaktadır.

Sponsorluk dinamiklerinin kapsamlı analizi ve geliştirilen teorik model, bu kitabı hem araştırmacılar hem de marka yöneticileri için değerli bir bilgi kaynağı yapmaktadır. Araştırmacılar açısından kitap, sponsorluğun tüketici davranışları üzerindeki etkisini bulmak için yapılacak yeni araştırmaların önünü açmaktadır. Marka yöneticileri açısından ise, sponsorluk çalışmalarından verimli sonuçlar alabilmenin yanı sıra bu yatırımların geri dönüşünü arttırmak için bir yol gösterici olmaktadır.

Kitap ile ilgili daha detaylı bilgi için: Amazon veya Euro Buch mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.